Trong trường hợp khách hàng không xin được Bảng lương, Phiếu lương hoặc Sao kê lương thì khách hàng dùng mẫu giấy này để thay thế.

Khi điền thông tin trên giấy này, khách hàng vui lòng ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin, không tẩy xóa. Sau đó xin dấu tròn của công ty và dấu chức danh (hoặc ghi họ tên), chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền.